• Golfbaan Open
  • Qualifying Ja
  • Handicarts toegestaan Ja
  • Draagtas verplicht Nee
  • Zomergreen Ja

Voorwaarden

Gepubliceerd op : 27 mei 2016Geschreven door : Joost VerheijenJoost VerheijenCategorieën :

Onderstaande is een samenvatting van de voornaamste voorwaarden voor een lidmaatschap. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

Lid worden.

Golfclub Landgoed Nieuwkerk kent meerdere soorten leden. Er wordt onderscheid gemaakt in:

a. Gewone leden met ledenlening
b. Gewone leden zonder ledenlening
c. Jeugdleden
d. Proefleden

Voor alle categorieën geldt dat het lidmaatschap persoonlijk is en niet overdraagbaar.

Voor een jeugdlidmaatschap komt u in aanmerking als u op 1 januari van het betreffende jaar niet ouder dan 17 jaar bent. Gewone leden zijn dus tenminste 18 jaar oud.

Om lid te worden dient het inschrijfformulier volledig ingevuld met een pasfoto naar de vereniging gestuurd te worden. Op het formulier geeft u duidelijk aan voor welk lidmaatschap u kiest. Bij digitale verzending wordt u op een later moment uitgenodigd het formulier te ondertekenen.

Nadat uw aanvraag is geaccordeerd door het bestuur ontvangt u een factuur voor het verschuldigde lidmaatschapsgeld en, indien van toepassing, het bedrag van de verschuldigde ledenlening. Na ontvangst van het door u verschuldigde bedrag gaat het lidmaatschap in. U ontvangt dan een bijbehorende, op naam gestelde bagtag die u aan uw golftas dient te bevestigen.

Proefleden hebben dezelfde rechten als gewone leden maar zij hebben geen stemrecht in een algemene ledenvergadering.

Duur en einde lidmaatschap

Het gewone lidmaatschap en het jeugdlidmaatschap wordt aangegaan voor onbepaalde tijd en is opzegbaar met inachtneming van een opzegtermijn van een maand. Opzegging dient altijd schriftelijk te gebeuren. De opzegging kan niet eerder ingaan dan op 1 januari volgend op het kalenderjaar waarin is opgezegd. Het proeflidmaatschap geldt voor een periode van 6 maanden en kan aansluitend eenmalig met 6 maanden worden verlengd.

Het lidmaatschap kan behoudens opzegging door het lid eindigen door:

  • Opzegging door de vereniging
  • Overlijden van het lid
  • Ontzetting door de vereniging

Ontzetting is een strafmaatregel die onverwijld kan ingaan.

Opschorting lidmaatschap

Indien een lid vanwege ziekte langdurig (in beginsel langer dan 6 maanden) niet in staat is om te golfen kan het lidmaatschap op diens verzoek worden opgeschort en worden omgezet in een z.g. rustend lidmaatschap. Hiervoor geldt een gereduceerde contributie. Om hiervoor in aanmerking te komen dient een schriftelijk en gemotiveerd verzoek te worden ingediend bij het bestuur.

Het rustend lidmaatschap kan niet eerder ingaan dan op de 1e dag van de maand waarop het verzoek het bestuur heeft bereikt. Het bestuur beslist en stelt het lid hiervan in kennis.

Tijdens het rustend lidmaatschap mag gebruik worden gemaakt van alle faciliteiten van de vereniging met uitzondering van het beoefenen van de golfsport op de baan. Bij wijze van therapie kan incidenteel op greenfeebasis gebruik van de baan worden toegestaan.

Het is de verantwoordelijkheid van het rustende lid direct melding te maken van wijzigingen in de situatie.

Copyright Golfclub Landgoed Nieuwkerk 2016 - all rights reserved | Powered by Everything About Computers