• Golfbaan Open
  • Qualifying Ja
  • Handicarts toegestaan Ja
  • Draagtas verplicht Nee
  • Zomergreen Ja

Privacy Statement

Gepubliceerd op : 13 april 2018Geschreven door : MarianneMarianneCategorieën : Geen categorie

Privacy statement

Uw privacy
GC Landgoed Nieuwkerk is ervan overtuigd dat de bescherming van persoonsgegevens van essentieel belang is voor haar activiteiten. Daarom willen wij u in dit privacy beleid heldere en transparante informatie geven over de wijze waarop wij persoonsgegevens verwerken van leden, leveranciers, gasten, gebruikers van onze apps en bezoekers van onze website.
Uiteraard worden persoonsgegevens leden, leveranciers, gasten, gebruikers van onze apps en bezoekers van onze website, met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Hierbij houdt GC Landgoed Nieuwkerk zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Wet bescherming persoonsgegevens.

Waarvoor verwerken wij uw persoonsgegevens.
Er zijn verschillende doeleinden waarvoor de GC Landgoed Nieuwkerk uw persoonsgegevens verzamelt en verwerkt. In het kader van haar dienstverlening verzamelt en verwerkt de GC Landgoed Nieuwkerk persoonsgegevens van u:
• Wanneer u een GC Landgoed Nieuwkerk lidmaatschap afsluit dan wel om u te kunnen informeren over lidmaatschaps-aangelegenheden;
• Wanneer u gebruik maakt van de faciliteiten van GC Landgoed Nieuwkerk, hetzij als gast op onze golfbaan, dan wel als gebruiker/bezoeker van onze website.
• Wanneer u contact heeft met de GC Landgoed Nieuwkerk. Dit contact kan telefonisch zijn, maar hieronder verstaan wij ook indien u ons via e-mail benadert, het contactformulier invult, inlogt op uw account, u aanmeldt voor nieuwsbrieven of ons via sociale media benadert;
• Om leden/gasten van haar (nieuwe) producten en diensten op de hoogte te houden, rechtstreeks maar ook bijvoorbeeld door campagnes via sociale media, waarbij GC Landgoed Nieuwkerk rekening tracht te houden met voorkeuren op basis van aangeschafte of afgenomen producten en/of diensten en interesses op basis van met uw toestemming vastgelegd gebruik van onze website (inclusief gebruikte apps).

E-mail
GC Landgoed Nieuwkerk heeft haar eigen leden – nieuwsbrief. Wanneer u uw toestemming heeft gegeven voor het verzenden van deze nieuwsbrief dan wordt deze per e-mail toegezonden. U kunt uw toestemming altijd intrekken door u af te melden voor de betreffende nieuwsbrief in de afmeldlink.
Uw e-mailadres wordt verder gebruikt voor het toesturen van informatie over (nieuwe) activiteiten , wedstrijden, producten en diensten door of namens GC Landgoed Nieuwkerk indien u daarvoor toestemming heeft gegeven. Die toestemming kunt u altijd intrekken door gebruik te maken van de afmeldlink in het toegezonden e-mailbericht of door een e-mail te sturen naar info@golfclublandgoednieuwkerk.nl

Gebruik van persoonsgegevens door derden.
GC Landgoed Nieuwkerk B.V. laat geen gebruik van persoonsgegevens door derden toe voor commerciële, charitatieve of ideële doeleinden.
Sociale Media.
GC Landgoed Nieuwkerk gaat graag, via het web en (eigen) sociale media kanalen, in dialoog met leden, gasten, gebruikers van apps en bezoekers van de website over haar organisatie, producten en/of diensten. Het doel is om nuttige en relevante informatie te bieden en/of vragen die via sociale media kenbaar worden gemaakt te beantwoorden. GC Landgoed Nieuwkerk volgt actief hiervoor het internet en sociale media kanalen, zoals Facebook, Twitter en blogs. Hierbij spant GC Landgoed Nieuwkerk zich in om discussies op deze kanalen te volgen, daaraan deel te nemen en/of proactief op in te gaan en individuele, relevante vragen en opmerkingen te beantwoorden. GC Landgoed Nieuwkerk behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om niet op iedere vraag of opmerking te reageren. Aan het wel of niet inhoudelijk reageren kan dan ook geen enkel recht worden ontleend. Het kan voorkomen dat bij het deelnemen aan discussies en het beantwoorden van vragen of het reageren op opmerkingen, GC Landgoed Nieuwkerk (persoons-) gegevens vast zal leggen. Deze zullen uiteraard in overeenstemming met dit privacy beleid worden verwerkt. GC Landgoed Nieuwkerk is niet verantwoordelijk voor de omgang met persoonsgegevens door andere deelnemers aan zijn sociale e media kanalen of de content op zijn sociale media kanalen. Indien u vragen of opmerkingen heeft, kan kunt u contact opnemen met GC Landgoed Nieuwkerk via info@golfclublandgoednieuwkerk.nl

De GC Landgoed Nieuwkerk app’s
De GC Landgoed Nieuwkerk biedt een deel van haar dienstverlening aan door middel van apps. Door apps kunnen persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt. Ook het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens via apps valt onder dit privacy-en cookie statement.
De GC Landgoed Nieuwkerk kan ten behoeve van een goede werking van de app bij de installatie ervan toestemming vragen voor toegang en verwerking van bepaalde persoonsgegevens.

Website van GC Landgoed Nieuwkerk
Op de website van GC Landgoed Nieuwkerk treft u een aantal links aan naar andere websites. De GC Landgoed Nieuwkerk kan echter geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang door die partijen met uw gegevens. Lees hiervoor de privacyverklaring, indien aanwezig, van de site die u bezoekt.

Vragen
Heeft u na het lezen vragen of opmerkingen over ons privacy beleid, dan kunt u deze richten aan:
GC Landgoed Nieuwkerk, t.a.v. het Bestuur Nieuwkerksedijk Zuid, 5051 DW Goirle of e-mail: info@golfclublandgoednieuwkerk.nl
Meldpunt kwetsbaarheden
Bent u deskundig en ontdekt u een kwetsbaarheid in onze systemen? Help ons dan door deze kwetsbaarheid te melden. Zo kunnen we samen de veiligheid en betrouwbaarheid van onze systemen verbeteren.

Wijzigingen
De GC Landgoed Nieuwkerk behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy- en cookiebeleid. Wij adviseren u dan ook om regelmatig op deze pagina te kijken of er wijzigingen zijn aangebracht. Indien de GC Landgoed Nieuwkerk een belangrijke wijziging doorvoert, die gevolgen heeft voor de wijze waarop GC Landgoed Nieuwkerk uw persoonsgegevens verwerkt, dan zullen wij dit kenbaar maken via een berichtgeving op onze website en in de Nieuwsbrief.

Goirle 11 april 2018

Copyright Golfclub Landgoed Nieuwkerk 2016 - all rights reserved | Powered by Everything About Computers